Vấn đề cần lưu ýBHXH tính đóng theo lương, phụ cấp và khoản bổ sung từ tháng 01/2018


Theo lộ trình về mức đóng BHXH quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, từ năm 2018, tiền lương làm căn cứ đóng phí BHXH sẽ bao gồm cả những "khoản bổ sung khác". Trước 2018, mức đóng BHXH chỉ bao gồm: mức lương và phụ cấp

Khoản này được hiểu là:

  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

  • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động

Trên thực tế, có những khoản mà doanh nghiệp hay "trả thường xuyên" vào lương như: tiền thưởng, công tác phí, xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ... Những khoản này được phép ghi thành mục Riêng trên hợp đồng lao động để không bị tính đóng BHXH

 

Xem thêm: