Các văn bản khác về ThuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 331/2016/TT-BTC 26-12-2016

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

2 Thông tư 335/2016/TT-BTC 27-12-2016

Thông tư 335/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 17 )

3 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP 27-12-2016

Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP 23-08-2016

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

5 Thông tư số 75/2016/TT-BTC 24-05-2016

Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 9 )

6 Luật 106/2016/QH13 06-04-2016

Luật 106/2016/QH13 - sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, thuế TTDB và Quản lý thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

7 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP 16-03-2016

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

8 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg 22-02-2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

9 Thông tư số 75/2014/TT-BT 12-06-2014

Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

10 Thông tư số 182/2015/TT-BTC 16-11-2015

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )