Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?
0905 173 193

0905 173 193

Tin tức về Thuế

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Lượt xem: 103

Công văn số 1991/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền (2 trang)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp các Nhà phân phối chi hộ tiền khuyến mại cho Nhà cung cấp sau đó cấn trừ vào tiền hàng thì khi quyết toán các khoản chi hộ này chỉ cần lập phiếu thu, miễn lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu đây không phải là quan hệ chi hộ thì khi quyết toán chi phí khuyến mại với Nhà cung cấp, Nhà phân phối phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.


* Hàng khuyến mại phải lập hóa đơn ngay thời điểm tặng: 
Theo quy định tại khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , đối với tiền chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng thì được tính điều chỉnh trên hóa đơn mua bán lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Nếu kết thúc chương trình chiết khấu mới tính thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tuy nhiên, đối với hàng tặng khuyến mại, bên bán phải xuất hóa đơn ngay tại thời điểm tặng hàng. Trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa và phải ghi rõ là hàng khuyến mại (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ).

 

Xem thêm:  

Bình Luận

1
Bạn cần hỗ trợ?