Đố vui kế toánCâu đó IQ cao dành cho kế toán 2


Có bao nhiêu học sinh giỏi khi biết lớp học đó có 52 người và số học sinh trung bình chiếm 7/13 của cả lớp còn số học sinh khá bằng 5/6 số còn lại?
2-3434-1440932286.jpg

Lớp học này có bao nhiêu học sinh giỏi?

Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/13 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/6 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
-------------------------

Đáp án:

Số học sinh trung bình của lớp là: 52*7/13 = 28 học sinh

Số học sinh còn lại: 52 - 28 = 24 học sinh

=> Số học sinh khá: 24*5/6 = 20 học sinh

Tổng số học sinh khá và trung bình là: 28 + 20 = 48 học sinh

=> Số học sinh giỏi là: 52 - 48 = 4 học sinh