Chế độ kế toánSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP 30-06-2009

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

2 Thông tư 138/2011/TT-BTC 04-10-2011

Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

3 Thông tư 133/2016/TT-BTC 26-08-2016

Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1,325 )

4 Quyết định Số: 48/2006/QĐ-BTC 14-09-2006

Danh mục tài khoản theo quyết định 48

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 20 )

5 Quyết định Số: 48/2006/QĐ-BTC 14-09-2006

Quyết định Số: 48/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

6 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC 20-03-2006

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

7 Thông tư 200/2014/TT-BTC 22-12-2014

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

8 75/2015/TT-BTC 18-05-2015

Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán 2015

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )