Vấn đề cần lưu ýChi phí lãi vay hạch toán theo năm phát sinh hay năm thực trả?


Công văn số 3204/CT-TTHT ngày 13/4/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Văn bản trả lời vướng mắc liệu chi phí lãi vay sẽ được hạch toán vào năm phát sinh hay năm thực trả?Theo Cục thuế TP.HCM, đối với chi phí lãi vay (không phân biệt vay ngân hàng hay vay ngoài ngân hàng) sẽ được hạch toán vào năm phát sinh chi phí lãi vay đó, không phải hạch toán vào năm thực trả.

-------------------Chưa cho phép bù trừ lãi của chuyển nhượng BĐS với lỗ của hoạt động SXKD

Công văn số 3204/CT-TTHT ngày 12/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế TNDN (3 trang)
 

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh BĐS thì phải kê khai nộp thuế TNDN từng lần phát sinh chuyển nhượng theo mẫu 02/TNDN và phải quyết toán riêng số thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS theo Phụ lục 03-5/TNDN

Kể từ năm 2014, mặc dù điểm b khoản 4 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC cho phép bù trừ LỖ của hoạt động chuyển nhượng BĐS với LÃI của hoạt động SXKD, tuy nhiên, chưa cho bù trừ LÃI của hoạt động chuyển nhượng BĐS với LỖ của hoạt động SXKD. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh lãi từ chuyển nhượng BĐS vẫn không được bù trừ với lỗ của hoạt động SXKD