Vấn đề cần lưu ýChủ doanh nghiệp bỏ trốn sẽ bị kê biên tài sản để trừ nợ thuế


Công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế chủ doanh nghiệp (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp phần nợ thuế còn lại.Ngoài ra, theo Điều 51, Điều 73 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, chủ Công ty TNHH 1 TV và các thành viên Công ty TNHH 2 TV trở lên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Theo đó, đối với các Công ty TNHH ngừng kinh doanh mà không làm thủ tục giải thể, phá sản và chủ Công ty đã bỏ trốn, nếu cơ quan hải quan đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi đủ nợ thuế thì sẽ có quyền áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản, trích tiền lương hoặc kê biên đấu giá tài sản của chủ Công ty (hoặc các thành viên Công ty) tương ứng với tỷ lệ vốn góp để trừ nợ thuế.
 

Xem thêm: