Tin tức về ThuếChuyển sang hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh được miễn khai thuế TNDN


Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc được miễn nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Thuế TNDN của các đơn vị phụ thuộc này sẽ do công ty mẹ kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Theo đó, trường hợp Công ty có các chi nhánh hạch toán độc lập, nhưng nay đăng ký chuyển đổi thành hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không cần nộp hồ sơ khai thuế TNDN nữa. Thuế TNDN của chi nhánh sẽ được Công ty kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Trường hợp Công ty phát sinh một số chi phí sản xuất kinh doanh phải hoàn lại cho nhân viên, nhưng theo quy chế Công ty chỉ hoàn lại một phần, không hoàn hết số tiền trên hóa đơn thì chỉ được hạch toán và khấu trừ thuế đối với số tiền thực hoàn.

 

Xem thêm: