Vấn đề cần lưu ýCông tác phí nếu được hạch toán sẽ miễn thuế TNCN


Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với công tác phí (2 trang)

Theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điểm 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty thanh toán tiền công tác phí cho các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ và được tính vào chi phí hợp lý thì các khoản công tác phí này sẽ được miễn thuế TNCN.

Đối với khoản chi tiền điện thoại, nếu được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng và được hạch toán vào chi phí hợp lý thì cũng được miễn thuế TNCN.

Tuy nhiên, trường hợp Công ty chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán quy định thì phần chi cao hơn phải chịu thuế TNCN.
 

Xem thêm: