Vấn đề cần lưu ýĐăng ký sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp


Chọn loại hóa đơn

Theo sửa đổi tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC thì hiện chỉ có 2 loại hóa đơn, gồm: Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng. Trong đó:

- Hóa đơn GTGT chỉ dành cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Loại hóa đơn này có ghi rõ số tiền thuế GTGT ngay trên hóa đơn.

- Hóa đơn bán hàng dành cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa. Loại hóa đơn này không ghi số tiền thuế GTGT.

Tùy thuộc vào Công ty hay Chi nhánh mới thành lập được tính thuế theo phương pháp nào, hãy chọn loại hóa đơn phù hợp trước khi tính đến việc đặt in hay tự in hóa đơn

Cần biết thêm là khi xuất khẩu, tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đang tính thuế khấu trừ, trực tiếp hay doanh nghiệp chế xuất, đều được phép sử dụng hóa đơn thương mại. Ngành thuế không quản lý loại hóa đơn này, tức doanh nghiệp được quyền thiết kế, phát hành theo cách riêng của mình và không cần báo cáo định kỳ hằng tháng/quý cho cơ quan Thuế như 2 loại hóa đơn nêu trên.

Chọn hình thức hóa đơn:

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC , có 3 hình thức hóa đơn:

  1. Hóa đơn đặt in: với hình thức này, doanh nghiệp đặt hàng các nhà máy in in sẵn hóa đơn theo mẫu

  2. Hóa đơn tự in: hóa đơn in trực tiếp từ máy vi tính hoặc máy tính tiền. Hình thức này chỉ chấp nhận đối với doanh nghiệp có vốn từ 15 tỷ trở lên. Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 15 tỷ vẫn có thể phát hành hóa đơn tự in nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC . Một trong những điều kiện đó là phải có phần mềm bán hàng kết nối với hệ thống kế toán

  3. Hóa đơn điện tử: đây là hình thức hóa đơn đặc thù được quy định riêng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Để được sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp phải có giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; có chữ ký điện tử; có phần mềm bán hàng...

Trong số 3 hình thức trên, hóa đơn đặt in hầu như không có điều kiện ràng buộc, miễn là hóa đơn đặt in phải đúng mẫu theo Thông tư 39/2014/TT-BTC . Các đơn vị nhận in hóa đơn hầu như đã nắm rõ các quy định về ký hiệu, tiêu chí, mẫu hóa đơn... Bên đặt in chỉ cần cung cấp thông tin bên bán hàng và... logo

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mặc dù Báo cáo thuế GTGT thực hiện theo quý nhưng doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC )

 

Xem thêm: