Dấu trên hoá đơn



Không cần gạch bỏ tên cũ khi đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Theo Quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, khi thay đổi tên Công ty, nếu muốn sử dụng tiếp các hóa đơn đã in sẵn tên cũ thì chỉ cần đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ, không nhất thiết phải gạch bỏ tên cũ.

Có cần đóng dấu "bán hàng chuyển khoản" trên hóa đơn?

Theo quy định tại tiết đ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi mua hàng qua điện thoại, qua mạng hoặc fax, người mua được miễn ký trên hóa đơn. Tuy nhiên, tại tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)", người bán phải ghi rõ là…

Đổi tên Công ty, được đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty thay đổi tên nhưng không thay đổi MST và cơ quan thuế quản lý thì được đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ trên hóa đơn còn tồn để tiếp tục sử dụng.

Đóng dấu tên mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty thay đổi tên nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp các hóa đơn còn tồn in sẵn tên cũ thì thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tên cũ và gửi thông báo điều chỉnh…

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý, nếu muốn sử dụng tiếp các hóa đơn còn tồn in sẵn địa chỉ cũ thì thực hiện đóng dấu…

Thay đổi tài khoản ngân hàng, được đóng dấu tài khoản mới lên hóa đơn

Theo Công văn này, trường hợp Công ty thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng (tiêu thức không bắt buộc) in sẵn trên hóa đơn thì được thực hiện tương tự như trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trên hóa đơn quy định tại khoản 2 Điều…

Hóa đơn Thiết kế, Thi công công trình không được đóng dấu "bán hàng qua điện thoại"

Theo quy định tại khoản 2đ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hàng hóa mua bán qua điện thoại được miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn, chỉ cần đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" tại tiêu thức "người mua ký, ghi rõ họ tên.

Hóa đơn lập trong thời gian chuyển đổi doanh nghiệp chưa bắt buộc đóng dấu tên mới

Theo Công văn này, trong thời gian làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, nếu Công ty có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được phép sử dụng tiếp hóa đơn và con dấu cũ

Bảng kê giao hàng vẫn phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua

Theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty xuất hóa đơn có kèm theo bảng kê giao hàng thì bảng kê phải ghi rõ "kèm theo hóa đơn số... ngày... tháng... năm..." và trên bảng kê phải có đầy đủ chữ ký…

Hóa đơn do "Giám đốc bán hàng" ký tên vẫn không được đóng dấu treo

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , việc đóng dấu treo (đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn) chỉ áp dụng với trường hợp người bán hàng ký hóa đơn theo ủy quyền của thủ trưởng đơn vị, không bao gồm trường…