Dịch vụ kế toán thuếDịch vụ kiểm tra Kế toán và Thuế thường xuyên

Khảo sát, soát xét đánh giá hồ sơ theo từng loại hình doanh nghiệp hoặc có thể trao đổi trực tiếp với kế toán đang phụ trách để biết các tồn tại mà loại hình đó DN đang gặp phải. VD: doanh nghiệp sản xuất, xây dựng thương mại,…