Vấn đề cần lưu ýĐiều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động và mức hưởng ?


1. Điều kiện hưởng

Khoản trợ cấp này chỉ dành cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây:
·  Bị tai nạn: (i) tại nơi làm và trong giờ làm; (ii) ngoài nơi làm hoặc ngoài giờ làm khi thực hiện công việc theo yêu cầu của doanh nghiệp; (iii) trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đườnghợp lý.
·  Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5%.

2. Mức hưởng

Mức hưởng căn cứ trên mức độ suy giảm khả năng lao động từ trên hay dưới 30%. Cụ thể
- Nếu từ 5% - 30% thì được hưởng trợ cấp một lần bằng:
·         05 lần mức lương cơ sở (khoảng 6.500.000 đ) nếu suy giảm 5%, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở
·         Ngoài ra, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị
- Nếu từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng:
·         30% mức lương cơ sở (khoảng 390.000 đ) nếu suy giảm 30%, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở
·         Ngoài ra, còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.
Mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP là 1.300.000 đ/tháng


Xem thêm: