Tin doanh nghiệpDoanh nghiệp mới thành lập cũng có thể đăng ký khai thuế theo tháng


Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký khai thuế theo tháng, nếu muốn.

Thủ tục đăng ký chỉ cần gửi Thông báo mẫu 07/GTGT cho cơ quan thuế, chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế theo tháng.

Xem thêm: