Vấn đề cần lưu ýGiảm giá hàng sắp hết hạn sử dụng phải đăng ký với Sở Công thương


Công văn số 46425/CT-TTHT ngày 10/7/2017 về việc xử lý hàng hết hạn sử dụng (4 trang)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty phát sinh khoản chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, phải đảm bảo có đầy đủ hồ sơ, bao gồm: Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). Bộ hồ sơ này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Đối với hàng hóa gần hết hạn sử dụng, Công ty được áp dụng hình thức khuyến mại bằng cách giảm giá bán (khoản 3 Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11status2 ).

Tuy nhiên, mức giảm giá tối đa không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mại (Điều 6 Nghị định 37/2006/NĐ-CP ). Ngoài ra, Công ty phải thực hiện đăng ký và thông báo kết quả khuyến mại với Sở Công thương theo quy định tại Điều 101 Luật Thương mại số 36/2005/QH11status2 và Điều 15 Nghị định 37/2006/NĐ-CP .