Hóa đơn – chứng từSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 37/2017/TT-BTC 27-04-2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định mới về sử dụng hóa đơn từ ngày 12/6/2017

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

2 Công văn số 5156/TCT-KTNB 07-11-2016

Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế V/v ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức thóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 23 )

3 Công văn số 5156/TCT-KTNB 07-11-2016

Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế V/v ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức thóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 79 )

4 Thông tư (văn bản hợp nhất) 17/VBHN-BTC 17-06-2015

Thông tư 17/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 19 )

5 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP 08-05-2015

Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP của Bộ Công thương-Bộ Tài chính-Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 18 )

6 Nghị định số 109/2013 /NĐ-CP 24-09-2013

Nghị định số 109/2013 /NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

7 Thông tư số 64/2013 /TT-BTC 15-05-2013

Thông tư số 64/2013 /TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ/CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

8 Thông tư liên tịch số 60/2011/ TTLT-BTC- BCT-BCA 12-05-2011

Thông tư liên tịch số 60/2011/ TTLT-BTC- BCT-BCA hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

9 Thông tư số 32/2011 /TT-BTC 14-03-2011

Thông tư số 32/2011 /TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

10 Quyết định số 2905/QĐ-BTC 09-11-2010

Quyết định số 2905/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )