Vấn đề cần lưu ýHóa đơn đi công tác nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt


Công văn số 70613/CT-TTHT ngày 31/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi cử lao động đi công tác nước ngoài (2 trang)

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác nước ngoài hoặc cử sang VPĐD ở nước ngoài làm việc thì các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp (trừ phụ cấp, trợ cấp thuộc diện miễn thuế theo tiết b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ) của những nhân viên này cũng phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Các khoản chi phí đi công tác ở nước ngoài nếu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với các chi phí liên quan đến VPĐD ở nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì cũng được phép hạch toán.

Cần lưu ý, các hóa đơn, chứng từ phát sinh tại nước ngoài phải phù hợp với quy định của nước sở tại và phải được dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 .

 

Xem thêm: