Vấn đề cần lưu ýHóa đơn thu ngoại tệ, số tiền bằng chữ vẫn phải ghi tiếng Việt


Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty được phép bán hàng thu ngoại tệ theo pháp luật về ngoại hối thì khi lập hóa đơn, Công ty được ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ, nhưng phần số tiền bằng chữ vẫn ghi bằng tiếng Việt.


Các hóa đơn nếu được phép thu bằng ngoại tệ thì phần số tiền bằng chữ vẫn phải ghi bằng tiếng Việt (điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Ví dụ: 10.000 USD thì ghi rõ là Mười nghìn đô la Mỹ .

Hiện không có một văn bản chính thức quy định cách gọi Việt hóa các đồng ngoại tệ. Nếu không chắc chắn với cách gọi tiếng Việt về đồng ngoại tệ mà bạn đang quan tâm, hãy tham khảo trang tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
 

Xem thêm: