Hoạt động đa cấpSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 24/2014 /TT-BTC 30-07-2014

Thông tư 24/2014 /TT-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 14 )

2 Nghị định 71/2014 /NĐ-CP 21-07-2014

Nghị định 71/2014 /NĐ-CP quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

3 Thông tư số 197/2014/TT-BTC 18-12-2014

Thông tư số 197/2014/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

4 42/2014 /NĐ-CP 14-06-2014

Nghị định 42/2014 /NĐ-CP về hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )