Vấn đề cần lưu ýKhai thuế GTGT theo quý, thuế TNCN cũng mặc nhiên khai theo quý ?


Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty đang thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng thực hiện khai theo quý, không phụ thuộc số thuế TNCN khấu trừ trong tháng ít hay nhiều hơn 50 triệu.

Tuy nhiên, nếu Công ty đang thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì Công ty căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ trong tháng đầu tiên để xác định năm đó thuộc diện khai thuế TNCN tháng hay quý. Nếu từ 50 triệu đồng trở lên thì khai theo tháng, ngược lại nếu ít hơn 50 triệu thì khai theo quý.

Việc khai thuế TNCN theo tháng hay quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng thống nhất cho cả năm.

 

Xem thêm: