Khấu hao tài sản cố địnhSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 147/2016/TT-BTC 13-10-2016

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 45/2013/TT-BTC - Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 168 )

2 Quyết định số: 1173/ QĐ-BTC 21-05-2013

Quyết định số: 1173/ QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

3 Thông tư số: 45/2013 /TT-BTC 24-04-2013

Thông tư số 45/2013 /TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 19 )