Luật bảo hiểm xã hộiSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH 27-12-2017

Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 11-11-2015

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

3 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP 30-06-2017

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

4 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP 24-04-2017

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

5 Luật số 84/2015/QH13 25-06-2015

Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 34 )

6 Luật số 38/2013/QH13 06-11-2013

Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về việc làm

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

7 Luật số 58/2014/QH13 20-11-2014

Luật số 58/2014/QH1 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về Bảo hiểm xã hội

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

8 Luật số 71/2006/QH11 29-06-2006

Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Về việc ban hành Luật bảo hiểm xã hội

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )