Luật đầu tưSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Luật số 67/2014/QH13 26-11-2014

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

2 Thông tư số: 186/2010 /TT-BTC 18-11-2010

Thông tư số 186/2010 /TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )