Luật doanh nghiệpSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Nghị định 96/2015/NĐ-CP 19-10-2015

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

2 Luật số 68/2014/QH13 26-11-2014

Luật số 68/2014/QH13 về Luật Doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 9 )

3 Thông tư số: 89/2013 /TT-BTC 28-06-2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

4 Nghị định số: 102/2010 /NĐ-CP 08-01-2016

Nghị định số 102/2010 /NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

5 Luật số 60/2005 /QH11 29-11-2005

Luật số 60/2005 /QH11 Ngày 29/11/2005 về LUẬT DOANH NGHIỆP

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

6 Thông tư số 127/2015/TT-BTC 21-08-2015

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )