Luật giao dịch điện tửSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Công văn 3279/TCT-DNL 21-07-2016

Công văn 3279/TCT-DNL ngày 21/7/2016 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

2 Thông tư số 35/2013 /TT-BTC 01-04-2013

Thông tư số 35/2013 /TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 180/2010 /TT-BTC Ngày 10/11 /2010

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

3 Nghị định số: 170/2013 /NĐ-CP 13-11-2013

Nghị định số 170/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

4 Thông tư số: 180/2010 /TT-BTC 10-11-2010

Thông tư số: 180/2010 /TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

5 Luật số 51/2005 /QH11 29-11-2005

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2006

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 13 )

6 110/2015/TT-BTC 28-07-2015

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )