Luật quản lý thuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC 19-09-2017

Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 16 )

2 Nghị định 20/2017/NĐ-CP 24-02-2017

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 14 )

3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 25-08-2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

4 Thông tư 95/2016/TT-BTC 28-06-2016

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về quy định hồ sơ đăng ký thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

5 Thông tư số 204/2015/TT-BTC 21-12-2015

Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 10 )

6 Nghị định số: 12/2015 /NĐ-CP 12-02-2015

Nghị định số 12/2015 /NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

7 Thông tư số: 26/2015 /TT-BTC 27-02-2015

Thông tư số 26/2015 /TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

8 Luật số 71/2014 /QH13 26-11-2014

Luật số 71/2014 /QH13 Sửa đổi các luật về thuế 2014

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

9 Thông tư số 156/2013 /TT-BTC 06-11-2013

Thông tư số 156/2013 /TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 70 )

10 Nghị định số: 83/2013 /NĐ-CP 22-07-2013

Nghị định số 83/2013 /NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )