Luật thuế Giá trị gia tăng


Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ