Luật Thuế bảo vệ môi trườngSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 128/2016/TT-BTC 09-08-2016

Thông tư 128/2016/TT-BTC Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 47 )

2 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP 19-02-2016

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 32 )

3 Thông tư số: 159/2012 /TT-BTC 28-09-2012

Thông tư số 159/2012 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 61 )

4 Nghị định số: 69/2012 /NĐ-C 14-09-2012

Nghị định số 69/2012 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2N định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 41 )

5 Thông tư Số: 152/2011 /TT-BTC 11-11-2011

Thông tư Số 152/2011 /TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 43 )

6 Nghị định số: 67/2011 /NĐ-CP 08-08-2011

Nghị định số 67/2011 /NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 42 )

7 Luật số: 57/2010 /QH12 15-11-2010

Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội về Thuế bảo vệ môi trường 

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 68 )