Luật thuế Giá trị gia tăngSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 15-12-2017

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

2 Thông tư số 173/2016/TT-BTC 28-10-2016

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 27 )

3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC 12-08-2016

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 12 )

4 Thông tư 99/2016/TT-BTC 29-06-2016

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 15 )

5 Luật thuế GTGT (văn bản hợp nhất) số 16/VBHN-VPQH 11-12-2014

Luật thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất) số 16/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 16 )

6 Luật số 71/2014/QH13 26-11-2014

Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

7 Nghị định hợp nhất số 13/VBHN-BTC 26-05-2015

Nghị định hợp nhất số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 10 )

8 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 12-02-2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

9 Thông tư (văn bản hợp nhât) 16/VBHN-BTC 17-06-2015

Thông tư (văn bản hợp nhât) 16/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

10 Thông tư 26/2015/TT-BTC 27-02-2015

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 54 )