Luật Thuế tài nguyênSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 THÔNG TƯ 44/2017/TT-BTC 12-05-2017

THÔNG TƯ 44/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 274 )

2 Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 10-12-2015

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 30 )

3 Luật số 60/2010/QH12 07-11-2010

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT KHOÁNG SẢN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

4 Thông tư số 174/2016/TT-BTC 28-10-2016

Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 52 )

5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC 02-10-2015

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 17 )

6 Nghị quyết số:712/2013 /UBTVQH13 16-12-2013

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

7 Nghị định số: 50/2010 /NĐ-CP 14-05-2010

Nghị định số: 50/2010 /NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

8 Luật số: 45/2009 /QH12 25-11-2009

Luật số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 về Thuế Tài nguyên

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 18 )