Vấn đề cần lưu ýMở rộng văn phòng trong cùng tòa nhà được miễn phí môn bài ?


Khi thuê thêm diện tích trong cùng một tòa nhà, tùy thuộc mục đích sử dụng mà doanh nghiệp sẽ được miễn hoặc phải đóng lệ phí môn bài. Cụ thể:

  • Nếu thuê thêm diện tích để mở rộng văn phòng thì được miễn nộp lệ phí môn bài.
  • Nếu thuê thêm diện tích để mở địa điểm kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh là 1 triệu đồng/năm.

Nếu địa điểm kinh doanh thành lập trên cùng địa bàn đóng trụ sở chính, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp (Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC ).

Xem thêm: