Vấn đề cần lưu ýMỗi TSCĐ chỉ được điều chỉnh thời gian khấu hao 01 lần


Công văn số 65156/CT-TTHT ngày 2/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trích khấu hao TSCĐ (3 trang)
Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp được quyền tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ trong khung thời gian trích khấu hao ban hành tại Phụ lục 1. Tuy nhiên, phải thông báo với cơ quan thuế trước khi bắt đầu thực hiện.


Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh thời gian trích khấu hao, tuy nhiên nên nhớ chỉ được điều chỉnh một lần đối với một tài sản và phải thông báo cho cơ quan thuế được biết (khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 ).

Ngoài ra, nếu điều chỉnh tăng thời gian trích khấu hao TSCĐ thì phải đảm bảo không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại trong năm quyết định thay đổi.

Xem thêm: