Vấn đề cần lưu ýNhận tiền để thực hiện chương trình khuyến mại cần phải xuất hóa đơn


Công văn số 65157/CT-TTHT ngày 2/10/2017 về việc giải đáp chính sách thuế (4 trang)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty chi tiền cho các nhà phân phối để thực hiện chương trình khuyến mại cho Công ty thì khi nhận tiền, nhà phân phối phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT (với thuế suất 10%).

Tuy nhiên, nếu đây là tiền khuyến mại mà Công ty dành cho các nhà phân phối, không phải tiền để nhà phân phối thực hiện chương trình khuyến mại cho Công ty thì chỉ cần lập phiếu thu - chi, không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT.

Công ty được hạch toán các chi phí khuyến mại nếu thực hiện khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Xem thêm: