Tin tức về ThuếThanh toán vào tài khoản của bên thứ ba phải có thỏa thuận trong hợp đồng


Công văn số 61647/CT-TTHT ngày 13/9/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (4 trang)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hình thức thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán chỉ được chấp nhận nếu việc chỉ định này có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán.

Theo đó, trường hợp bên bán hàng đã giải thể nên yêu cầu bên mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bên thứ ba, nếu bên thứ ba này không được kế thừa quyền lợi của bên bán theo quy định pháp luật và việc chỉ định thanh toán cho bên thứ ba cũng không có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán thì không được chấp nhận. Bên mua sẽ không được khấu trừ và hạch toán chi phí.