Khấu hao tài sản cố định


Thông tư số 45/2013 /TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định