Vấn đề cần lưu ýThừa kế hoặc được tặng "tiền, vàng, giấy tờ có giá" đều được miễn thuế TNCN


Công văn số 3471/TCT-TNCN ngày 4/8/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (1 trang)

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2 , chỉ các loại tài sản (bất động sản và động sản) phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng mới thuộc đối tượng chịu thuế TNCN khi thừa kế, nhận tặng cho.

Tuy nhiên, "tiền, vàng, giấy tờ có giá" là các tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nên được miễn nộp thuế TNCN khi thừa kế, nhận tặng cho.

 
Giấy tờ có giá có thể là "công cụ chuyển nhượng" (theo Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11) nhằm ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định, bao gồm: hối phiếu đòi nợ hoặc nhận nợ và séc thanh toán.
Giấy tờ có giá cũng có thể là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu (theo Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12). Loại giấy này được phép cầm cố để vay, thanh toán chiết khấu với ngân hàng
 

Xem thêm: