Thuế môn bàiSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 302/2016/TT-BTC 15-11-2016

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 0 )

2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP 04-10-2016

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

3 Thông tư số: 42/ 2003 /TT-BTC 07-05-2003

Thông tư số 42/ 2003 /TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

4 Nghị định số: 75/2002 /NĐ-CP 30-08-2002

Nghị định số 75/2002 /NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế môn bài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

5 Thông tư số: 96/ 2002 /TT-BTC 24-10-2002

Thông tư số 96/ 2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ – CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )