Thuế thu nhập cá nhânSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 THÔNG TƯ 96/2016/TT-BTC 28-06-2016

THÔNG TƯ 96/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 14 )

2 THÔNG TƯ 97/2016/TT-BTC 28-06-2016

THÔNG TƯ 97/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

3 Luật thuế TNCN (văn bản hợp nhất) số 15/VBHN-VPQH 11-12-2014

Luật thuế Thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất) số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 146 )

4 Luật số 71/2014/QH13 26-11-2014

Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

5 Luật số 26/2012/QH13 22-11-2012

Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

6 Nghị định (văn bản hợp nhất) số 14/VBHN-BTC 26-05-2015

Nghị định (văn bản hợp nhất) số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 6 )

7 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 12-02-2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

8 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 27-06-2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

9 Thông tư (văn bản hợp nhất) số 04/VBHN-BTC 05-02-2015

Thông tư (văn bản hợp nhất) số 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 11 )

10 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 25-08-2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 82 )