Thuế thu nhập doanh nghiệpSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Thông tư 25/2018/TT-BTC 16-03-2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

2 Thông tư 96/2015/TT-BTC 22-06-2015

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 24 )

3 Luật thuế TNDN (văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH) 11-12-2014

Luật thuế TNDN (văn bản hợp nhất) số 14/VBHN-VPQH ngày 11 tháng 12 năm 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP do Văn phòng Quốc hội ban hành

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 258 )

4 Luật số 32/2013/QH13 19-06-2013

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 25 )

5 Luật số 71/2014/QH13 26-11-2014

Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 5 )

6 Nghị định (văn bản hợp nhất số) 12/VBHN-BTC 26-05-2015

Nghị định (văn bản hợp nhất số) 12/VBHN-BTC ban hành 26/05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 20 )

7 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 12-02-2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 18-06-2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy đinh và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 42 )

9 Trích Thông tư số 151/2014/TT-BTC 10-10-2014

Trích Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN (Chương 1)

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 7 )

10 Trích Thông tư 119/2014/TT-BTC 25-08-2014

Trích Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN (Điều 6)

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )