Thuế tiêu thụ đặc biệtSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP 28-10-2015

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

2 Thông tư 20/2017/TT-BTC 06-03-2017

Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính)

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC 12-08-2016

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

4 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01-07-2016

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC 24-11-2015

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

6 Luật số 70/2014 /QH13 26-11-2014

Luật số 70/2014 /QH13 về luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt sửa đổi 2014

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 8 )

7 Thông tư số: 05/2012 /TT-BTC 05-01-2012

Thông tư số 05/2012 /TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

8 Nghị định số: 113/2011 /NĐ-CP 18-12-2011

Nghị định số 113/2011 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )

9 Nghị định số: 26/2009 /NĐ-CP 16-03-2009

Nghị định số 26/2009 /NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

10 Luật số: 27/2008 /QH12 14-11-2008

Luật số 27/2008 /QH12 về luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )