Thuế thu nhập doanh nghiệp


Trích Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN (Chương 1)