0905 173 193

0905 173 193

DAU XUAN DUC TAX & ACCOUNTING 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0905 173 193 - 0935 786 134

Dịch vụ nhận diện rủi ro về thuế

Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Lượt xem: 1496

Trong nền kinh tế thị trường, cho dù đóng vai trò chủ đạo và là đầu tàu của nền kinh tế, các doanh nghiệp lại luôn là các đối tượng có khả năng phải gánh chịu các rủi ro cao nhất vì lý do chủ quan và khách quan. Mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất, uy tín của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến hậu quả là phá sản. Để bảo vệ được doanh nghiệp khỏi các rủi ro, Công ty DC xin tư vấn về việc kiểm soát các rủi ro trong doanh nghiệp ở những vấn đề sau:

* VỀ TÀI SẢN
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi ngân hàng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
4. Các khoản phải thu của khách hàng
5. Phải thu khác
6. Hàng tồn kho
7. Tạm ứng
8. Thuế GTGT được khấu trừ
9. Hàng gửi bán
10. Cầm cố, kí quỹ, kí cược
12. Tài sản cố định thuê tài chính
13. Góp vốn liên doanh
14. Xây dựng cơ bản dở dang
15. Phải thu nội bộ
16. Chi phí SXKD dở dang
17. Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
18. Đầu tư dài hạn
19. Chi sự nghiệp
 

* VỀ NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Vay ngắn hạn, vay dài hạn
2. Phải trả người bán
3. Thuế và các khoản phải nộp NSNN

 

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!

>>> Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[W] http://ketoandc.com/

[M] 0905 173 193

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng Dịch vụ chuyên sâu về thuế;  Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;  Dịch vụ kế toán trưởng;  Đào tạo kế toán thực hành;  Dịch vụ bảo hiểm xã hội Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp;  Dịch vụ chữ ký số - Token CA Phần mềm kế toán;  Hỏi đáp về Thuế;  Tin tức về Thuế;  Vấn đề cần lưu ý;  Chuyên mục thư giản...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình Luận

1
Bạn Cần Hỗ Trợ