Vấn đề cần lưu ýQuà khuyến mại, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?

Theo quy định tại khoản 6, khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , các điều khoản này chỉ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng trong các chương trình khuyến mại hoặc quà tặng là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Hàng xuất khẩu nếu muốn hoàn thuế phải hạch toán riêng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.

Hủy hợp đồng có được khai giảm doanh thu?

Cơ quan Thuế có thể chấp thuận việc khai giảm doanh thu trong trường hợp hủy hợp đồng nếu hai bên mua - bán đều là doanh nghiệp, trong đó bên bán còn lưu giữ liên 2 hóa đơn và bên mua chưa kê khai khấu trừ đối với hóa đơn này

Chưa khai thuế hóa đơn sai sót, được thu hồi và phát hành lại

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp cả 2 bên mua và bán đều chưa kê khai thuế hóa đơn bị sai sót thì được lập biên bản thu hồi lại.

Lưu ý 02 đối tượng bắt buộc đóng BHXH từ 2018

Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (2 trang)

Bán lại phần mềm nhập khẩu ra nước ngoài vẫn bị tính thuế nhà thầu

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, tổ chức nước ngoài khi bán phần mềm cho doanh nghiệp Việt Nam thì phải chịu thuế nhà thầu.

Hóa đơn thu ngoại tệ, số tiền bằng chữ vẫn phải ghi tiếng Việt

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty được phép bán hàng thu ngoại tệ theo pháp luật về ngoại hối thì khi lập hóa đơn, Công ty được ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ, nhưng phần…

Hóa đơn đi công tác nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác nước ngoài hoặc cử sang VPĐD ở nước ngoài làm việc thì các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp (trừ phụ cấp, trợ cấp thuộc diện miễn thuế theo tiết b khoản 2 Điều 2 Thông…

Khai thuế GTGT theo quý, thuế TNCN cũng mặc nhiên khai theo quý ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty đang thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng thực hiện khai theo quý, không phụ thuộc số thuế TNCN khấu trừ trong tháng ít hay nhiều hơn 50 triệu.

Công tác phí nếu được hạch toán sẽ miễn thuế TNCN

Theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điểm 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty thanh toán tiền công tác phí cho các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ và được tính vào…