Xử lý vi phạm về thuếSTT Số hiệu văn bản Ngày cập nhật Tên văn bản
1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 27-05-2016

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 12 )

2 Thông tư số: 215/2013 /TT-BTC 21-02-2014

Thông tư số 215/2013 /TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 3 )

3 Phụ lục Thông tư số: 166/2013 /TT-BT 15-11-2013

Phụ lục Thông tư số 166/2013 /TT-BTC về một số biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế (ban hành kèm theo thông tư 166/2013/TT-BTC)

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 525 )

4 Thông tư số: 166/2013 /TT-BTC 15-11-2013

Thông tư số 166/2013 /TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 4 )

5 Thông tư số: 141/2013 /TT-BTC 16-10-2013

Thông tư số 141/2013 /TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 1 )

6 Nghị định số: 129/2013 /NĐ/CP 16-10-2013

Nghị định số 129/2013 /NĐ/CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tin văn bản Tải về ( Lượt tải 2 )