1 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ MẤY NGƯỜI PHỤ THUỘC

Khoản giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Vậy, để được giảm trừ gia cảnh, một người lao động sẽ được đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc ? Cùng Kế Toán DC tìm hiểu chi tiết hơn.

  1. GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỐI ĐA BAO NHIÊU NGƯỜI

Giảm trừ gia cảnh bao gồm 2 phần: Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Theo điểm C khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  • Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương/ tiền công sẽ được giảm trừ gia cảnh;
  • Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
  • Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 người nộp thuế (trong năm tính thuế đó). Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc, phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế

Vậy nên, người nộp thuế đương nhiên sẽ được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và không bị giới hạn tối đa số người phụ thuộc được đăng ký giảm trừ.

  1. GIẢM TRỪ GIA CẢNH ĐƯỢC BAO NHIÊU MỖI NGƯỜI?

Mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh trong trường hợp: Chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gần nhất.

Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế và người phụ thuộc
Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế và người phụ thuộc

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế 2020 đến nay là:

  • Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng
  • Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng
  1. KHI NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI NGƯỜI PHỤ THUỘC?

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh và phải đăng ký lại người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc.

Khi nào cần đăng ký lại người phụ thuộc

Điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

Theo điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khi có thay đổi tăng/giảm về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan thuế (người nộp thuế tự khai thuế).

Kết luận: Không giới hạn số lượng người được đăng ký giảm trừ gia cảnh, miễn là thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng.

Xem thêm: Tặng quà cho khách hàng có phải khấu trừ thuế TNCN

Bài viết liên quan