CHI NHÁNH CÓ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP THUẾ MÔN BÀI

Căn cứ theo khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

 “Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1,2,3,4, và 5 Điều này (nếu có)” phải nộp lệ phí môn bài.


– Chi nhánh mới thành lập có được miễn lệ phí môn bài?

Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP:

“Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.”

Vậy chi nhánh mới thành lập của doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài. Có nghĩa là việc miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh chỉ áp dụng trong năm đầu doanh nghiệp thành lập mới

_____________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan