NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ RỦI RO HỒ SƠ KHAI THUẾ

Việc đánh giá, phân loại, xử lý kết quả phân loại mức độ rủi ro hồ sơ khai thuế thực hiện theo nguyên tắc nào? Cùng DC tìm hiểu ngay dưới bài viết dưới đây nhé!

– Việc phân tích, đánh giá, phân loại mức độ rủi ro để lựa chọn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt kiểm tra tại trụ sở CQT được thực hiện tự động, tập trung trên ứng dụng quản lý rủi ro.

– Bộ phận quản lý rủi ro tại CQT các cấp quản lý trực tiếp người nộp thuế, theo định kỳ hàng tháng sẽ phối hợp với bộ phận Tin học sử dụng ứng dụng quản lý rủi ro để lựa chọn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt của người nộp thuế như sau:

+ Đối với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt: việc đánh giá, phân loại mức độ rủi ro được thực hiện định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Trong trường hợp người nộp thuế có hồ sơ khai thuế sửa đổi, bổ sung thì việc đánh giá, phân loại lại mức độ rủi ro của hồ sơ khai thuê có sửa đổi, bổ sung được thực hiện vào ngày 25 tháng sau.

+ Đối với hồ sơ khai thuế TNDN: việc đánh giá, phân loại mức độ rủi ro sẽ được thực hiện định kỳ vào ngày 25 tháng 4. Trường hợp người nộp thuế có kỳ khai thuế TNDN khác năm dương lịch hoặc có sửa đổi, bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc đánh giá, phân loại mức độ rủi ro được thực hiện định kỳ vào ngày 25 tháng 4, ngày 25 tháng 7 và ngày 25 tháng 10.

– Trên cơ sở tổng điểm rủi ro của hồ sơ khai thuế và ngưỡng rủi ro, ứng dụng quản lý rủi ro tự động phân loại mức độ rủi ro với mỗi hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt theo một trong ba mức:

+ Rủi ro cao

+ Rủi ro trung bình

+ Rủi ro thấp.

Kết quả phân tích rủi ro, phân loại mức độ rủi ro đối với hồ sơ khai thuế của người nộp thuế được tổng hợp theo mẫu số 01-KTTB/QTr-QLRR ban hành kèm theo Quy trình này.

Thông tin chi tiết mọi người có thể xem tại Quyết định 98/QĐ-TCT về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, được ban hành vào ngày 26/01/2024.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan