Điểm mới về sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Công văn số 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 của Tổng cục Thuế về giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ (17 trang).

Dưới đây là các nội dung mới quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Thông tư 78/2021/TT-BTC đã được Tổng cục Thuế rà soát:

1. Bổ sung điều kiện ủy nhiệm lập HĐĐT (Điều 3 Thông tư 78). Theo đó, doanh nghiệp chỉ được ủy nhiệm lập HĐĐT cho các bên có quan hệ liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và phải đăng ký/thông báo với cơ quan thuế thông tin ủy nhiệm.

2. Điều chỉnh ký hiệu hóa đơn (Điều 4 Thông tư 78). Theo đó, ký tự đầu tiên của ký hiệu hóa đơn sẽ là chữ C hoặc K dùng để phân biệt hóa đơn có mã (chữ C) với không có mã (chữ K) của cơ quan thuế.

Các nội dung mới quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử

3. Hướng dẫn rõ thủ tục chuyển đổi HĐĐT từ không có mã sang có mã của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư 78). Theo đó, khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi thông tin hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

4. Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế bắt buộc chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo và sau ít nhất 12 tháng mới được đăng ký dùng lại hóa đơn không có mã.

Tham khảo: Hướng dẫn về Hoá đơn điện tử

5. Nếu sử dụng HĐĐT không có mã, sau khi chuyển hóa đơn cho người mua, người bán phải đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đó đến cơ quan thuế trong cùng một ngày.

6. Việc xử lý hóa đơn sai sót có phân biệt như sau: nếu sửa lần đầu thì thực hiện theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu sửa từ lần thứ hai trở đi (tức đã sửa lần đầu vẫn còn sai sót) phải thực hiện theo Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

7. Bổ sung điều kiện sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền (Điều 8 Thông tư 78). Theo đó, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phải áp dụng loại có mã của cơ quan thuế.

Xem văn bản chi tiết tại: CV4144-28102021TCT về các nội dung mới quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử (HĐĐT)

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan