Tổng hợp các loại báo cáo của doanh nghiệp FDI năm 2023

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam. Tuy nhiên để hoạt động đầu tư được hiệu quả cũng như để nhà nước nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp FDI, ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng, báo cáo theo quý và theo năm. Dưới đây là tổng hợp các loại báo cáo của doanh nghiệp FDI cần biết.

1. Báo cáo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI

Báo cáo hoạt động đầu tư được định kì được quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư 2020 thực hiện như sau:

– Hằng quý, hằng năm, doanh nghiệp FDI thực hiện dự án đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn

Gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

– Doanh nghiệp FDI thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Thời gian báo cáo hoạt động đầu tư quy định tại Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

– Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

– Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Các loại báo cáo của doanh nghiệp FDI

2. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

Doanh nghiệp FDI gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và đơn vị đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

– Báo cáo giám sát, đánh giá định ký: 6 tháng và cả năm;

– Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

– Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện;

– Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý.

Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP:

– Gửi báo cáo 6 tháng: trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

– Gửi báo cáo hàng năm: trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

– Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án

3. Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng

Căn cứ vào khoản 1 Điều 40 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định:

Trước ngày 31/01 hằng năm, doanh nghiệp FDI có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

==============

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan