Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ là giá trị chênh lệch lớn hơn giữa VAT mua vào và VAT bán ra. Để được hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp ngoài việc phải có thuế GTGT được khấu trừ, đáp ứng đủ các điều kiện khi hoàn thuế GTGT thì còn phải thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Bài viết dưới đây là những điều kiện và các trường hợp được hoàn thuế GTGT để doanh nghiệp tham khảo thêm:

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Phải có thuế GTGT được khấu trừ;
  • Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
  • Mở tài khoản ngân hàng với MST của doanh nghiệp;
  • Lập và lưu giữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành;
  • Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện đúng theo quy định hiện hành;

2. Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

–  Nếu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng/trong quý sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

–  Nếu thuế GTGT mua vào cho mục đích đầu tư chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng (trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư mới);

–  Nếu cơ sở kinh doanh nộp thừa thuế GTGT hoặc thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong các trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…;

– Nếu cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền và thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo Điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên.

Hoàn thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

* Nếu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng đối với các trường hợp:

– Doanh nghiệp có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan;

– Doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu đi nước ngoài;

– Cơ sở kinh doanh vừa hoạt động xuất khẩu vừa bán trong nước.

 * Nếu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ dưới 300 triệu đồng đối với các trường hợp tại mục 1 thì được khấu trừ vào tháng/quý tiếp theo;

– Hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào nếu có thể hạch toán riêng;

– Nếu không thì xác định thuế GTGT đầu vào dựa trên tỷ lệ của doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ toàn bộ kỳ kê khai thuế GTGT (tính từ kỳ kê khai tiếp theo của kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ yêu cầu hoàn thuế hiện tại).

Doanh nghiệp lưu ý:

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm: thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng và thuế GTGT đầu vào tính theo tỷ lệ như trên;

– Trường hợp sau khi bù trừ thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng thì được hoàn thuế GTGT cho sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, số thuế GTGT được hoàn không được quá doanh thu của sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) 10%.

* Nếu người nộp thuế hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, không bị xử phạt với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép… liên tục trong vòng 2 năm và không thuộc đối tượng rủi ro cao theo Luật Quản lý thuế thì được áp dụng hoàn thuế GTGT trước và kiểm tra sau.

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động

Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (ngoại trừ dự án đầu tư xây nhà để bán), thực hiện kê khai riêng và kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ việc kê khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở, nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có:

– Đầu tư dự án cùng tỉnh/thành phố (trừ trường hợp dự án đầu tư xây nhà để bán);

– Đầu tư dự án tại tỉnh/thành phố thuộc Trung ương, khác nơi đặt trụ sở chính mà chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

Theo đó, sau khi bù trừ, nếu:

– Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT;

– Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ dưới 300 triệu đồng thì kết chuyển cho kỳ kê khai tiếp theo.

➤ Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từng lần theo năm trong giai đoạn đầu tư nếu:

– Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Có thời gian đầu tư tối thiểu từ 1 năm trở lên;

– Số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư tối thiểu từ 300 triệu đồng trở lên.

Trên đây là các trường hợp được hoàn thuế GTGT để doanh nghiệp có thể tham khảo để xác định có thuộc trường hợp đó không? Nếu doanh nghiệp chưa có nhân viên thực hiện có thể liên hệ DC để tối ưu thời gian và chi phí khi chọn dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại chúng tôi.

==============

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan